top of page

NORMAAL WAT  ... NORMAAL KAN, SPECIAAL WAT ... SPECIAAL MOET!

BIJ ONS STAAT NIEMAND BUITENSPEL

Wij heten u bijzonder hartelijk welkom op de site van ons G-voetbalproject. 
Het is onze doelstelling om kids met een beperking en met een hart voor voetbal, hun favoriete sport te kunnen laten  beoefenen, om hen (en vaak ook hun familie) uit hun isolement te halen. 
Wij willen deze “vergeten” groep de aandacht geven die zij verdienen. Deze jongens en meisjes hebben evenveel rechten als valide sporters.
Via hun geliefde sport komen zij tot ontplooiing. Zij beleven vreugde en tegenslag. We leren ze niet alleen wat vriendschap is, maar ook wat omgaan is met elkaar en leiding krijgen.
Wij geven impulsen waardoor zij kunnen ontbolsteren. Hier willen we ook hun naasten bij betrekken.

Dit is waar Special Svelta voor staat ! En zegge het voort ....

HET ONTSTAAN

In augustus 2016 werd Special Svelta opgestart. Katrien vond het ongepast dat niet alle kinderen terecht konden in een voetbalclub. In de visie en missie van vele clubs staat immers: “iedereen kan voetballen bij …”, maar in de praktijk klopte dit helaas niet altijd ! Vanuit deze gedachte werd Special Svelta geboren.


Katrien speelde al langer met het idee om een G-voetbalploegje op te richten, want vanuit haar job als leerkracht kreeg ze dikwijls de vraag of er nergens een sportmogelijkheid was voor kinderen met één of andere beperking.
Uiteraard kon Katrien dit project niet alleen op de been brengen. Na enkele gesprekken met Thomas en David kon ze hen overtuigen om mee hun schouders te plaatsen onder dit geweldige initiatief. 
Met de hulp van het toenmalige Recreas werd de hele papierwinkel in orde gebracht en het Special Svelta bestuur was een feit.

Op 7 september 2016 vond de eerste training van onze Specials plaats met 3 leden. Ondertussen telt onze club al tientallen leden.
De naam van onze ploeg was snel gekozen. Ondanks dat wij een zelfstandige club zijn wilden we toch een link met de plaatselijke voetbalclub Svelta Melsele. 

Ondertussen evolueerden we van een feitelijke vereniging naar een VZW en hebben we een officiële samenwerking met KVK Svelta zodat wij ook lid zijn van de Koninklijke Belgische voetbalbond.

DE WERKING

De werking van onze club is uiteindelijk een aaneenschakeling van positieve zaken, dit dankzij enthousiaste medewerkers, gedreven en gemotiveerde spelers die iedere training en wedstrijd ten volle genieten van hun favoriete sport. 
De doelstelling van Special Svelta is meer dan bereikt en het hiaat dat in de maatschappij nog moest worden opgevuld, daar bieden wij een mogelijke oplossing voor.

In korte tijd groeide onze club naar tientallen spelers uit, waar ieder op zijn/haar niveau traint. We delen de kids op in 
verschillende groepen waarbij ze alle aspecten van het voetbalspel aangereikt krijgen. Er zijn zelfs spelertjes die een uur lang 1 op 1 begeleiding krijgen. 

In de loop van het seizoen spelen we op regelmatige basis oefenwedstrijden en nemen we af en toe deel aan een tornooi.

In de paasvakantie organiseren wij Specials omnisportkamp in samenwerking met de gemeente Beveren.

In de toekomst willen we onze club graag nog verder uitbouwen en onszelf nog meer verdiepen in de G-voetbalwerking. 

MISSIE EN VISIE SPECIAL SVELTA

Special Svelta is opgericht vanuit enkele belangrijke waarden en normen. SPECIAL staat voor:

De S van Sociaal en Samen
De P van Plezier
De E van Evenwaardig
De C van Club
De  I van Iedereen, Integratie en Innovatief
De A van Actief
De L van Leren

 

IEDEREEN & EVENWAARDIG

We inviteren alle kinderen en jongeren, die geen aansluiting kunnen vinden in de reguliere voetbal. 
Al onze kinderen zijn evenwaardig. We maken geen onderscheid in geslacht, etniciteit of geloofsovertuiging. 

Binnen ons team is er een diversiteit aan beperkingen, achtergronden en mogelijkheden. 
Bij ons kan je terecht als je kind een verstandelijke en/of motorische handicap heeft, een emotionele of gedragsstoornis heeft, maar ook kinderen met ADHD, autisme, epilepsie, chronische ziekten, leerstoornissen en visuele of auditieve stoornissen zijn van harte welkom bij onze club.

We vertrekken steeds vanuit de kracht en de mogelijkheden van het individu. We zien het “anders zijn” niet als een bedreiging, maar net als een meerwaarde.

ACTIEF & LEREN

Special Svelta vindt het belangrijk dat personen met een beperking niet alleen passief kunnen supporteren voor een club, maar vooral dat wij hen de mogelijkheid bieden zich (inter)actief uit te leven.
We willen een laagdrempelig beweegaanbod uitbouwen naar de mogelijkheden en de eigen behoeften van ieder kind.   “Sporten op maat”
We hebben individuele trainers voor wie het nodig acht, maar proberen de kinderen in 
kleinere en grote groepen allerlei vaardigheden bij te brengen. We werken intentioneel en intensief aan de algemene coördinatie, het evenwicht, de stabiliteit, de snelheid, …, maar leren ook specifieke voetbalvaardigheden en -regels aan. 

 

SOCIAAL, INTEGRATIE & INNOVATIEF

Onze club, Special Svelta, en G-voetbal reiken echter verder dan enkel en alleen voetballen. Wij zien het ook als een middel tot integratie en als een middel tot ontplooiing van onze gasten op velerlei vlakken.
Sporten biedt hen de mogelijkheid om beter te integreren in de maatschappij, samen te werken en om hun zelfbeeld te verhogen. Zij leren zelfstandiger te zijn en leren omgaan met sociale regels. Dit zijn voorname aandachtspunten binnen onze club. Je wordt geconfronteerd met winst en verlies en met elkaars beperkte mogelijkheden. Special Svelta werkt volgens het solidariteitsprincipe. We willen vooral een zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding aanbieden. Daarnaast worden ook andere leuke activiteiten georganiseerd, soms in samenwerking met het reguliere voetbal of andere organisaties.
We trachten ook mee te gaan en in te spelen op maatschappelijke thema’s en tendensen. We innoveren waar nodig.

 

CLUB

Special Svelta wil werken in een geest van openheid, sportiviteit, respect, verdraagzaamheid en samenwerking. Onze leden moeten zich thuis voelen in de club. Wij streven naar het uitbouwen van een lange termijnrelatie met de spelers, de ouders en alle andere betrokken partijen (supporters, sponsors,...)
Vanaf het eerste moment moet men actief kunnen deelnemen aan de trainingen. In die zin willen we als club de lat zo laag mogelijk leggen. Iedereen moet enthousiast blijven meedoen, ondanks het feit dat we voor een aantal jongeren ook wedstrijden/tornooien zullen organiseren.

PLEZIER

Plezier-, succesbeleving en welbevinden zijn voor onze club van het grootste belang. We kijken altijd naar wat de kinderen kunnen en aan de hand daarvan krijgen ze opdrachten waarop de kans op succes heel groot is, maar we dagen de kinderen uiteraard ook uit om moeilijkere zaken onder de knie te krijgen. In onze opdrachten behouden we telkens een FUN-aspect.

 

SAMEN

Een enthousiaste groep van vrijwilligers zet zich wekelijks in om samen met de kinderen, ouders, supporters en sponsors hun steentje bij te dragen om deze missie en visie tot een goed einde te brengen. 
 

specials3.JPG
bottom of page